Tietonurkka pelaajille

Alkulämmittelyn merkitys

 • Saa aikaan fyysisen ja henkisen vireystilan, jossa harjoitusärsyke tarttuu parhaiten.
 • Loukkaantumisriski pienenee.
 • Tehdään 15–20 min nousujohteisesti, teho ei liian korkea ettei väsy.
 • Tärkeää yliojentajalihasten venytykset

Monipuolinen harjoittelu

 • Nopeutta monipuolisesti: myös erimittaisilla työ- ja palautumisjaksoilla, eri rytmejä, eri alustoja ja eri liikesuuntia
 • Motorisia taitoja monipuolisesti, useita urheilulajeja
 • Kestävyyttä monipuolisesti: eri syketasoja, kohdennuksia ylä- ja alavartaloon, koko vartalon lihaksistoa käyttäen
 • Voimaa monipuolisesti kuhunkin ikäkauteen sopivalla tavalla (lyhyitä, pitkiä sarjoja, erilaisilla vastuksilla ja alustoilla): Erityisesti keskivartalon lihaskestävyyttä (liikkeitä pystyasennossa, vaakatasossa, roikkuen)
 • Liikkuvuutta monipuolisesti: Eri osa-alueet viikoittain, osa aktiivisesti osa passiivisesti. Venytykset ja nivelliikkuvuus tärkeää luomaan kehitysärsykkeitä

Nopeuden kehittäminen

 • Nopeus ja teho kehittyvät vain jos liikkuu nopeustasonsa äärirajalla ja harjoittaa nopeuden eri osatekijöitä laadukkaasti (reaktiokyky, rytmitaju, liiketiheys, nopeusvoima, taito, liikkuvuus, elastisuus, rentous)
 • Kesto maksimissaan 10 s, suoritteet 1–6 s
 • Palautumisen oltava täydellistä 30 s – 1 min
 • 5–20 toistoa

Tarvitaan motivaatio ja tahtotila (hyviä harjoitteita viestit ja kisat, aitahypyt, porrasjuoksu, mäkijuoksu, lisäpainojuoksu, vastusjuoksu, loikat, kinkat, pudotushypyt, heitot)

Taitavuuden osatekijät

 • Orientoitumis/suuntautumiskyky (tajuaa raajojen ja kehon asennot ja niiden muutokset)
 • Rytmikyky (kyky liikkeiden/suorituksen tarkoituksenmukaisen rytmin löytämiseen ja toteuttamiseen)
 • Tasapainokyky (ylläpito ja säilyttäminen)
 • Yhdistelykyky, muuntelu-, mukauttamis-, ja sopeutumiskyky

Taito on liikkeiden tekemistä rytmisesti oikein. Taitava suoritus on jatkuvaa toimintaa, joka koostuu toisiaan oikeaan aikaan seuraavista vaiheista. Mitä taitavampi suoritus on, sitä vähemmän tietoista toimintaa suoritus vaatii. Taitava suoritus ei myöskään vaadi niin paljon ulkoisia vihjeitä ja palautetta kuin taitamaton suoritus. Taitavaan suoritukseen liittyy ennakointi ja suorituksen korkean tason säilyminen myös vaikeissa olosuhteissa. Taitava suoritus on aina oppimisen tulos ja vaatii paljon toistomääriä automatisoituakseen.

Uuden oppiminen vaatii 10000 toistokertaa (pystyy toteuttatamaan vakio-olosuhteissa) ja 100000 toistokertaa (pystyy toteuttamaan muuttuvissa olosuhteissa).

Eri ihmiset oppivat eri tavalla: Tekninen, visuaalinen, auditiivinen oppiminen. Käytä eri tekniikoita eri ihmisille.

Taidon harjoittamisen vaiheet

 1. Alkuvaihe (kognitiivinen): Taito yritetään ymmärtää ja hahmottaa kokonaisuutena. (Valmentaja havainnollistaa)
 2. Harjoitteluvaihe: oppija harjoittaa motivoituneesti ensin osavaiheita helpotetuissa olosuhteissa ja sitten kokonaisuutena oikeana suorituksena
 3. Lopullinen vaihe: Taidosta on tullut sujuva kokonaisuus ja se tuotetaan automaattisesti. Havainnot vapautetaan ympäristön tarkkailuun ja tilanteiden ennakointiin, jolloin suoritus pystytään tekemään mukautuneesti.

Tavoitteellisuus

Miten liikunnasta kannustavaa – avainasiat lapselle

 • Lapselle sisäinen motivaatio on tärkeää. Onnistuneet elämykset vahvistavat minäkuvaa ja itseluottamusta. Luo innostusta. Teetä oikeantasoisia harjoitteita.
 • Yhteisöllisyys merkitsevää
 • Kannustava ilmapiiri (vuorovaikutus ja rakentava palaute, välittäminen, rohkaiseminen, ilon ja tyytyväisyyden läsnäolo)
 • Myöhemmin ulkoiset tekijät merkitsevät (palkkio, vertailu, testit)
 • Tehtäväsuuntautunut motivointi merkityksellistä.

Tavoitteellinen harjoittelu leikkien. Kaksisuuntaisuus!

Tavoitteen asettaminen pelaajalle

 • Vahvistaa pelaajan itseluottamusta, lisää tyytyväisyyttä
 • Pitää määrittää kohde, toiminnan päämäärä, jonka urheilija haluaa saavuttaa
 • Luodaan pelaajalle/joukkueelle prosessi, aikaväli ja arvioidaan kehitystä

Miten oppimista voi edistää

 • Yleiskuvan hahmottaminen, pääperiaatteiden selvittäminen
 • Tekeminen ja kokeilu
 • Harjoittelu ja toistaminen
 • Hauskaa tekemällä: leikkejä ja pelejä
 • Muita opettamalla

Hyvässä oppimisessa oppija on aktiivinen. Hän jäsentää ja etsii tietoa, ymmärtää asian merkityksen, tavoitteen ja päämäärän. Jopox-järjestelmässä pystyt itse seuraamaan harjoittelun määrää, merkkaamaan omatoimisen harjoittelun kalenteriisi ja siten saat kokonaiskuvaa tekemisestäsi.

Tärkeä osa urhelijan elämää on oikea ravinto ja palautuminen harjoittelun jälkeen. Ohjeistusta löytyy materiaalipankista:

Ravinto-opas

Palautuminen ja nestetankkaus.pdf