PuMa-Volley ry:n säännöt

1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on PuMa-Volley ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue on Koillis-Helsinki.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seura on perustettu 24. helmikuuta 1989.

Seuran kieli on suomi.

2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua tai osallistuisi näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3. Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1. Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • harrastustoimintaa ja kuntoliikuntaa
 • koululais- ja varhaisnuoritoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • juhlatilaisuuksia
 • muuta toimintaa tavoitteenaan kasvattaa aktiivisia, vastuuntuntoisia ja fyysisesti ja henkisesti hyvinvoivia kansalaisia

2. Harjoittamalla suhdetoimintaa, tiedotustoimintaa ja julkaisutoimintaa

3. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen, sekä pyrkimällä tähän myös omatoimisesti

4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • periä jäseniltään liittymis-, jäsen- ja toimintamaksuja
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • hankkia varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen kilpailutapahtumia, huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita
 • järjestää työhyvinvointitilaisuuksia tai muita palveluita, jotka perustuvat seuran toiminnan osaamisalueisiin.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4. Seuran jäsenyys yhteisöissä ja muiden yhteisöjen sääntöjen noudattaminen

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjä ja niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

5. Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Perhejäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön, jonka perheenjäsen on seuran varsinainen jäsen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Ainaisjäseneksi voi seuran hallitus nimetä jäsenen, joka

 • on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena edellisen vuosikokouksen määräämän varsinaisen jäsenen jäsenmaksun 15- kertaisena tai - tekee seuralle merkittäviä urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

6. Jäsenen velvollisuudet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä.

7. Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

8. Jäsenen eronneeksi katsominen

Seuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsenen jäsenmaksu on maksamatta kuusi kuukautta eräpäivän jälkeen.

9. Kurinpito ja jäsenen erottaminen

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. Rangaistavaa on

 • jäsenmaksun tai muun jäsenelle osoitetun maksun maksamatta jättäminen
 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • toimiminen seuran tai yhteisön, jonka jäsen seura on, tarkoitusta vastaan
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • asiaton käyttäytyminen
  • kilpailu- tai harjoitustilanteessa
  • muussa seuran tai joukkueen toiminnassa
  • toista joukkueen tai seuran jäsentä kohtaan
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä, seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
 • lahjonta.

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seurassa tai erottaminen seurasta. Erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista päättää seuran hallitus. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä, ellei kyseessä ole jäsenen eronneeksi katsominen maksamattoman jäsenmaksun takia.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamispäätös tai päätös kurinpitotoimesta tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Rangaistulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen rangaistuksen tai erottamispäätöksen kumoamiseksi. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä päivästä, kun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan.

Erotetulla ei ole oikeutta osallistua seuran toimintaan eikä vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Erotetulla on velvollisuus korvata seuralle taloudellinen vahinko, joka seuralle on aiheutunut sääntöjenvastaisen toiminnan seurauksena.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty aiemmin mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Jos lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on ensisijainen kurinpitovalta näillä järjestöillä. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

10. Liittymis-, jäsen- ja toimintamaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta kullekin jäsenryhmälle sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous. Ainaisjäseniltä, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Seuran toimintaan osallistuvilta jäseniltä voidaan periä kausimaksuja, osallistumismaksuja tai muita toimintamaksuja. Toimintamaksujen suuruudesta päättää seuran hallitus, joukkue keskuudessaan tai vapaaehtoisen toiminnan järjestämisestä vastaava henkilö. Seuran hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen maksujen suorittamisesta kokonaan tai osittain.

11. Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Seuran jäsenen, joka haluaa jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen edellisen elokuun 1. päivää.

Muu seuran kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kutsu seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella seuran internet-sivuilla sekä lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä voi olla ilmoittautuminen etukäteen kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden avulla kokouskutsussa tarkemmin esitetyllä tavalla. Seuran kokous voidaan järjestää pelkästään tietoliikenneyhteyden avulla, ilman kokouspaikkaa.

12. Vuosikokouksen asiat

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut osallistujat
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
 6. Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto tai toiminnantarkastajien laatima toiminnantarkastuskertomus
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruus kullekin jäsenryhmälle sekä kannattajajäsenmaksun suuruus
 9. Vahvistetaan alkavaksi toimintakaudeksi
  1. toimintasuunnitelma
  2. talousarvio
  3. mahdollinen yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 10. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja
 11. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 12. Valitaan 1–3 hallituksen yleisvarajäsentä
 13. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa sekä vastaava määrä varatoiminnantarkastajia tai varatilintarkastajia
 14. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin seuran jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseen
 15. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
 16. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 17. Kokouksen päättäminen

13. Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen ja tarvittaessa jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14. Äänestys

Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei asian ratkaisemisesta määrätä näissä säännöissä toisin. Useamman henkilön vaalissa eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ilmoittama kanta.

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Seuran kokouksissa jokaisella liittymismaksunsa ja edellisen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun kokoukseen mennessä maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä ja ainaisjäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15. Seuran hallinto

Seuran toimintaa, taloutta ja omaisuutta hoitaa sekä seuraa edustaa hallitus. Hallituksen jäsenet valitsee tai erottaa seuran kokous. Hallituksen jäseniä ovat yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4–8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, tulee hänen sijalleen seuran kokouksen valitsema varajäsen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä, tai heidän estyneenä ollessaan varajäsenistä, on läsnä. Hallituksen jäsenen ollessa estyneenä osallistumasta kokoukseen, häntä sijaistavat seuran kokouksen valitsemat varajäsenet siinä järjestyksessä kuin seuran kokous päättänyt. Varajäsenet ovat läsnäolo-oikeutettuja hallituksen kaikissa kokouksissa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 • toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien ja seuran kokousten päätösten mukaisesti
 • kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset
 • olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 • suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä ohjata seuran toimintaa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 • hoitaa seuran taloutta
 • laatia seuran vuosikertomus ja tilinpäätös sekä luovuttaa tilinpäätös tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
 • laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintakautta varten
 • vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. Hallitus valitsee jaostojen puheenjohtajat, mikäli seuran kokous ei ole niitä valinnut.
 • hoitaa seuran sisäistä ja ulkoista tiedotustoimintaa
 • vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta, mm. yhteistyöstä kaupungin, koulujen ja muiden seurojen kanssa
 • vastata jäsenyhteisöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet kokouksessaan sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • vastata jäsenluettelosta
 • valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

16. Tilivuosi ja toimintakausi

Seuran tilivuosi ja toimintakausi on 1.8.-31.7.

17. Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai hallituksen nimeämän toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18. Jaostot ja joukkueet

Jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet. Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Varat, jotka jaoston, joukkueen tai seuran toiminnassa mukana olevat ovat keränneet yhdistyksen nimissä, ovat yhdistyksen varoja.

19. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20. Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden väli on vähintään 30 päivää. Molemmissa kokouksissa päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21. Varojen käyttö seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on käytettävä seuran tarkoituksen edistämiseen seuran toiminta-alueella purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Jälkimmäinen kokous valitsee tarvittaessa selvitysmiehet laatimaan loppuselvityksen.

Seuran tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä seuran tarkoituksen edistämiseen.